The Typical Progression to the Diagnosis of Fibromyalgia